AGREAL.SK, SPOL. S R.O.
KANCELÁRIA: PRI HABÁNSKOM MLYNE 38
811 04 BRATISLAVA
TEL.: 02-5262 3969

Poučenie o právach dotknutej osoby

Spoločnosti agreal.sk, spol. s r. o. a TAUMEX, s. r. o. týmto podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, poskytujú dotknutej osobe nasledovné informácie:
(1) Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľov:
(a) agreal.sk, spol. s r. o., so sídlom Jaseňová 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 864 834, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29554/B, kontaktná osoba: Ilja Miškovič, telefónne číslo: 0907 201 692, e-mailová adresa: agreal-ZVNC-agreal.sk,
(b) TAUMEX, s. r. o., so sídlom Jaseňová 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 944 047, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60431/B, kontaktná osoba: Ilja Miškovič, telefónne číslo: 0907 201 692, e-mailová adresa: agreal-ZVNC-agreal.sk.
(2) Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom: Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účely:
(a) vypracovanie a podpis kúpnej zmluvy, zámennej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu / nebytovému priestoru, nájomnej zmluvy, záložnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o sprostredkovaní predaja / kúpy / nájmu nehnuteľnosti, rezervačnej zmluvy, dohody o zložení zálohy / zábezpeky, odovzdávacieho protokolu, návrhu na vklad / záznam do katastra nehnuteľností, informácie, poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, vykonanie obhliadok nehnuteľnosti, a to vrátane prípravy a pripomienkovania návrhu príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa za účelom overenia splnenia podmienok v nich uvedených, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy,
(b) vypracovanie záznamu o obhliadke nehnuteľnosti,
(c) realizácia inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch alebo cez iné komunikačné kanály pri ponuke nehnuteľností za účelom ich kúpy, predaja resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch môžu byť k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj základné osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú zverejnené,
(d) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr,
(e) správa registratúry a evidencia a správa poštových zásielok a zásielok doručovaných kuriérom alebo elektronickou poštou (prijaté a odosielané zásielky), evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa a ich predloženie kontrolným orgánom,
(f) reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod..
(3) Právny základ spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané na základe týchto právnych základov:
(a) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (a) vyššie spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na základe § 13 ods. 1 písm. b) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby),
(b) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (b) vyššie spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na základe § 13 ods. 1 písm. f) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - naším oprávneným záujmom je
preukázanie vykonania obhliadky nehnuteľnosti v súvislosti so sprostredkovaním jej predaja / kúpy / nájmu),
(c) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (c) vyššie spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ak ho dotknutá osoba na tieto účely udelila,
(d) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (d) vyššie spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na základe § 13 ods. 1 písm. c) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poradok) v znení neskorších predpisov),
(e) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (e) vyššie spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na základe § 13 ods. 1 písm. c) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov),
(f) osobné údaje sú na účely uvedené v bode (2) písm. (f) vyššie spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ak ho dotknutá osoba na tieto účely udelila.
(4) Získavanie osobných údajov z verejne dostupných zdrojov: Niektoré osobné údaje môže prevádzkovateľ získať aj z verejne dostupných zdrojov, ako napr. z údajov dostupných v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, v Obchodnom registri v Slovenskej republike ako aj z iných obdobných verejných registrov a databáz vedených na základe zákona.
(5) Kategórie spracúvaných osobných údajov: Prevádzkovateľ na uvedené účely spracúva tieto osobné údaje dotknutej osoby (rozsah sa pri konkrétnej dotknutej osobe môže líšiť podľa povahy vzťahu k dotknutej osobe a charakteru obchodného prípadu): (a) meno, priezvisko (vrátane rodného priezviska, ak je to potrebné), (b) dátum narodenia, (c) rodné číslo (iba v prípade, ak je to potrebné), (d) adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, ak je rozdielna, (e) štátna príslušnosť (iba v prípade, ak je to potrebné), (f) rodinný stav (iba v prípade, ak je to potrebné), (g) druh a číslo preukazu totožnosti (na účely identifikácie dotknutej osoby pri poskytovaní služby), (h) bankové spojenie (banka, číslo účtu), (i) údaje o nehnuteľnosti (nehnuteľnosť, ktorú dotknutá osoba predáva, kupuje, prenajíma), (j) údaje súvisiace s čerpaním úveru dotknutou osobou (iba v prípade, ak je to potrebné) (k) telefónne číslo, (l) e-mailová adresa, (m) údaje o objednávkach resp. poskytnutých službách, (n) údaje o reklamáciách a ich vybavení, (o) údaje o nedoplatkoch za služby.
(6) Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú najmä záujemcovia o predaj / kúpu / nájom nehnuteľností, audítori, právni poradcovia (advokáti), notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví a účtovní poradcovia, finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame, alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.
(7) Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady a zmluvnú dokumentáciu, ktorej sme stranou, uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to po dobu minimálne 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania
zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely reklamy a marketingu, alebo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel odvoláte, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.
(8) Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov: Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu (na účely uvedené v bode (2) písm. (c) a (f) vyššie), máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne alebo aj zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú v bode (1) vyššie.
(9) Požiadavka poskytnutia osobných údajov: Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli sprostredkúvať nami ponúkané realitné služby. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli. Poskytnutie osobných údajov na účely uvedené v bode (2) písm. (c) a (f) vyššie je dobrovoľné.
(10) Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má nasledovné práva:
(a) právo požadovať prístup k jej osobným údajom (§ 21 Zákona, čl. 15 Nariadenia) - máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom v § 21 Zákona resp. čl. 15 Nariadenia;
(b) právo požadovať opravu osobných údajov (§ 22 Zákona, čl. 16 Nariadenia) - máte právo žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne; zezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli;
(c) právo požadovať výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (§ 23 Zákona, čl. 17 Nariadenia) - máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 Zákona resp. čl. 21 ods. 1 Nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne; toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť;
(d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 Zákona, čl. 18 Nariadenia) - v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania;
(e) právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 Zákona, čl. 20 Nariadenia) - máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov; právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou;
(f) právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 Zákona, čl. 21 Nariadenia) - ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše
osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov; ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať;
(g) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia) - ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom resp. Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na webovom sídle Úradu); Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Zákone resp. Nariadení.
Bratislava, 25.05.2018
Ilja Miškovič