AGREAL.SK, SPOL. S R.O.
KANCELÁRIA: PRI HABÁNSKOM MLYNE 38
811 04 BRATISLAVA
TEL.: 02-5262 3969

Reklamačný formulár

 

R E K L A M A Č N Ý   F O R M U L Á R

 

Vydaný realitnou kanceláriou agreal.sk, spol. s r.o., sídlo: Jaseňová 12, Bratislava - Staré Mesto 811 04, zapísaná v OR OS Bratislava  I., odd: Sro, vložka: 29554/B, IČO: 35 864 834 a realitnou kanceláriou TAUMEX, s.r.o., sídlo: Jaseňová 12, Bratislava - Staré Mesto 811 04, zapísaná v OR OS Bratislava  I., odd: Sro, vložka: 60431/B, IČO: 44 944 047, prijatý s účinnosťou od 01.01.2018. 

Dátum podania reklamácie:     ............................................................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:

Meno, priezvisko: ................................................................................................................................

Prevádzka realitnej kancelárie, adresa: Pri Habánskom mlyne 38, 811 04 Bratislava

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ predaj       □ prenájom      □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: ................................................................................................................................ 

tel.číslo: ...............................................................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................................

Email: ..................................................................................................................................................

 

A. KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu). 

Uveďte informácie ako popis sťažnosti, vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní

makléra alebo realitnej kancelárie.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ................................................

 

 

 

  1. MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka). 

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa sťažnosti klienta realitnej kancelárie.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Podpis makléra:   ................................................................... Dátum: ................................................ 

  1. POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Relamácia bola uznaná za oprávnenú :      □ áno       □ nie      

Odôvodnenie: ....................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

V......................................, dňa: ........................

 

 

 

Podpis konateľa realitnej kancelárie: ..........................................................

 

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      

 

V......................................, dňa: .......................

 

Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................